Giới thiệu      
Trung tâm văn hóa tỉnh Điện Biên

I. Chức năng:

- Nghiên cứu, thể nghiệm các mẫu hình, phương pháp và hình thức hoạt động Văn hóa - Thông tin ở cơ sở; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các phòng Văn hóa và Thông tin, Nhà Văn hóa, phong trào văn nghệ quần chúng, công tác thông tin cổ động triển lãm trong địa bàn tỉnh.

- Tổ chức hoạt động Văn hóa - Thông tin tổng hợp phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí, sáng tạo văn hóa, nghệ thuật và thu nhận thông tin của quần chúng.

- Là đơn vị có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo sự ủy quyền của Sở và quy định của Pháp luật.

II. Nhiệm vụ - quyền hạn                                    

1. Xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động của Trung tâm trong thời gian ngắn hạn và dài hạn; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ  các phòng văn hoá và thông tin  huyện, thị xã, thành phố, nhà văn hoá, câu lạc bộ của các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang;

2. Nghiên cứu thể nghiệm các mô hình, mẫu hình hoạt động về nhà văn hoá, câu lạc bộ, văn nghệ quần chúng, tổng kết, đánh giá các mô hình hoạt động của các phòng Văn hoá và Thông tin huyện, thị xã, thành phố, Nhà văn hoá và Câu lạc bộ để tổ chức phổ biến hướng dẫn ứng dụng trong tỉnh;

3. Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, phương pháp cho cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hoá huyện, thị, thành phố; Nhà văn hoá, CLB và các hạt nhân phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng; Mở các lớp năng khiếu, hướng dẫn về nghiệp vụ, chuyên môn theo nguyện vọng cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang.

4. Tổ chức biên soạn và ấn hành các chương trình, giáo trình, tài liệu huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn, các tư liệu nghiên cứu tham khảo, cung cấp nội dung chương trình, kịch bản, hoạt động văn hoá cho các Trung tâm VHTT, Nhà Văn hoá, CLB.

5. Tổ chức sưu tầm, khai thác, phát huy vốn nghệ thuật truyền thống, tổ chức các cuộc thi sáng tác, các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, nghệ thuật quần chúng, các lễ hội truyền thống và hiện đại.

6. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động văn hoá tại chỗ hoặc lưu động các loại hình văn hoá- tổng hợp, nhằm nâng cao trình độ thẩm mỹ và thị hiếu văn hóa lành mạnh và đáp ứng nhu cầu văn hoá của nhân dân.

7. Tổ chức và hướng dẫn công tác thông tin cổ động phục vụ cỏc nhiệm vụ chớnh trị, văn húa - xã hội tại địa phương về những sự kiện quan trọng trong nước, trên thế giới và tại địa phương, đấu tranh chống các luận điệu phản tuyên truyền của các thế lực thù địch, góp phần cổ động phong trào cách mạng của quần chúng.

8. Tổng hợp tình hình tư tưởng quần chúng, dư luận xã hội, biên soạn và phổ biến phục vụ các nhiệm vụ chính trị trong tỉnh.

9. Trực tiếp quản lý đội TTLĐ tỉnh và hướng dẫn nghiệp vụ cho các đội TTLĐ huyện, thị, thành phố; sản xuất ấn phẩm, xuất bản phẩm, sáng tác tranh cổ động (mẫu) và tổ chức triển lãm.

10. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

III. Ban lãnh đạo:

Ban giám đốc

1.     Giám đốc

Ông: Phạm Mạnh Cường

Ngày tháng năm sinh: 20/5/1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Văn hóa

Điện thoại: 02303.825.251 -  0915.067.791

Email: manhcuongdnt@gmail.com

 

2.     Phó giám đốc

Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương

Ngày tháng năm sinh: 7/9/1972

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Văn hóa

Điện thoại: 02303.813.572  -  0912.377.982

Email: thanhhuongbdm9@gmail.com

 

1.     Phó giám đốc

Ông: Phạm Thanh Sơn

Ngày tháng năm sinh: 4/2/1967

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Văn hóa

Điện thoại: 02303.831.163 – 0914.577.933

Email: sonttvh@gmail.com

 

Phòng Hành chính – Tổng hợp

1.     Trưởng phòng

Ông: Hoàng Ngọc Linh

Ngày tháng năm sinh: 5/10/1966

Điện thoại: 02303.825.297 -  0948.101.966

 

Phòng Tuyên truyền cổ động triển lãm

 

1.     Trưởng phòng

Ông: Đoàn Văn Thanh

Ngày tháng năm sinh: 17/1/1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật

Điện thoại: 02303.813.525 – 0942.711.971

Email: doanthanhxm@gmail.com

 

2.     Phó phòng

Bà: Vũ Thị Tuyết

Ngày tháng năm sinh: 7/7/1965

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Văn hóa

Điện thoại: 02303.813.489 -  0917389725

Email: tuyetttvh@gmail.com

3.     Phó phòng

Bà: Trần Thị Thủy

Ngày tháng năm sinh: 10/7/1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí

Điện thoại:  02303.831.164   -  0912.974.828

Email: thuthuyttvh@gmail.com

 

Phòng Nghệ thuật quần chúng

 

1.     Phó phòng

Bà: Bùi Thị Hồng Lanh

Ngày tháng năm sinh: 16/1/1972

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Văn hóa

Điện thoại: 0127.294.9299

Email: builanhttvh@gmail.com

 

 

 


[ ]

Tin liên quan
  album ảnh
Xem tất cả
  Theo dòng sự kiện